ఈ రెండు గుణములు ఉన్నవారు ఉత్తములు అవుతారు Sri Chaganti Koteswara Rao Garu

No comments :

No comments :

Post a Comment