ముందు నరకం కు ఎవరిని తీసుకు పోతారో తెలుసా Sri Chaganti Koteswara Rao Gar...

ఈ రెండు గుణములు ఉన్నవారు ఉత్తములు అవుతారు Sri Chaganti Koteswara Rao Garu