ఈ రెండు గుణములు ఉన్నవారు ఉత్తములు


No comments :

No comments :

Post a Comment