ఒట్టు వేయటం, లేదా ప్రమాణం చెయ్యటం.. అంటే ఏమిటి? || Chaganti Koteswararao Pravachanam


No comments :

No comments :

Post a Comment