20 అన్ని దేవుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం జరుగుతుంటే అందులో మనిషి తప్పుఏముంది? prasnottaramalika


No comments :

No comments :

Post a Comment