బాధ్యతల కంటే కర్తవ్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎందుకంటే by Chaganti...

No comments :

No comments :

Post a Comment