ఎవరిని ఏకవచనం తో పిలిస్తే వారిని చంపెసినట్లే తెలుసా


No comments :

No comments :

Post a Comment